Hướng dẫn Active Office 2016 mới nhất 2020

Bạn đang cần word, excel để soạn thảo văn bản nhưng phần mềm đòi bản quyền vậy làm sao để có thể crack office 2016. Sau đây mình giới thiệu bạn phần mêm KMSpico là phần mềm giúp crack Windows và Office nào ?

Hướng dẫn Active Office 2016 mới nhất

Hướng dẫn Active Office 2016 mới nhất

Các bạn tải từ trang chủ của microsoft hoặc dùng Link phía dưới nhé:

Link download iso Office Professional Plus 2016 (x86 and x64)fshare

HOặc bạn vào trang chủ của office để tải nhé >  microsoft office

Bây giờ chúng ta tiến hành active office 2016 :

Bước 1: Sau khi cài đặt thành công Office 2016, chúng ta mở Notepad rồi dán đoạn mã màu đỏ bên dưới vào file Notepad

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Microsoft Office Standard 2016&echo – Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\proplusvl_kms*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer “http://MSGuides.com”&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause

Bước 2: Chúng ta sẽ lưu lại file Notepad này với tên file active.cmd. > nếu bạn bị lỗi thì có thể download tại đây >> active office 2016

Bước 3: Bạn nhớ là tắt hết các chương trình của office đang chạy trong máy, sau đó click chuột phải vào file active.cmd vừa tạo rồi chọn Run as administrator để chạy với quyền quản trị cao nhất.

Bước 4: Khi máy tính xuất hiện thông báo Product activation sucessful như vậy là chúng ta đã thành công kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus.

Bước 5: Mở công cụ của Office 2016, chẳng hạn như Word rồi vào mục File rồi chọn mục Account trong danh sách bên trái. Bạn sẽ nhìn thấy thông báo Produce Activated Microsoft Office 2016 Professional Plus, sử dụng bản Office 2016 có bản quyền.

Lưu ý:
– Khi bạn active xong các bạn sẽ được sử dụng trong 6 tháng. Khi hết 6 tháng chúng ta lại active lại một lần để sử dụng.

Chúc các bạn thành công